جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته _ نادر ابراهیمی

مرا تصديق کني

مرا تصديق کني يا انکار
مرا سرآغازي بپنداري يا پايان
من در پايان پايان ها فرو نمي روم
مرا بشنوي يا نه
مرا جستجو کني يا نکني
من مرد خداحافظي هميشگي نيستم
باز مي گردم ؛ هميشه باز مي گردم

نادر ابراهيمي