جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت – آموزنده

میگذرد زندگی

تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت

فقــط یــک کلمـــــــه اسـت

” میگـــــــــــذرد “

امـــــا جان میگیرد تا بگـــــــذرد