جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

این دیده نیست قابل دیدار روی تو …

این دیده نیست قابل دیدار روی تو

این دیده نیست قابل دیدار روی تو         چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را
تو در میان جمعی و من در تفکّرم          کاندر کجا روم و پیدا کنم تو را

نیمه شعبان مبارک