جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر بروی شادم _ عبدالله صمدیان

عبدالله صمدیان

اگر بروی شادم
اگر بمانی شادتر
بی من اما اگر بروی تنها کمی
کمی ناشادم
و این همان عشق است
تفاوتی که به مویی بسته است
و چه خوب اگر
که به موی تو بسته باشد…

 عبدالله صمدیان