جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر آدمي دوستت نداشته باشه…

چاه هيچ وقت دستي پر نشد

مادر بزرگم هميشه ميگفت:
چاه ،دستي پر نميشه. اون وقتا سنم كم بود و معني حرفشو نميفهميدم.
ميپرسيدم عزيز يعني چي ‘چاه دستي پر نميشه’؟
با همون لهجه ي كاشوني ميگفت: يعني اگر چاهي خشك باشه،
هر چقدرم توش آب بريزي نميتوني ازش آبي برداري.
خود ِچاه بايد آب داشته باشه.
امروز توي اين سن و سال معني اون حرفو كاملا ميفهمم.
اگر آدمي دوستت نداشته باشه، هر كاري هم براش بكني،
دوست نخواهد داشت. آدم بد ذات و نمی تونی ذاتش و عوض کنی.
کسی که تظاهر میکنه دوستت داره و و هر روز برات تو زندگی نقش بازی میکنه

اینجور ادم ها مثل چاهی میمونن که از پایه خشک شدن

فقط ظاهر حیله بازی دارن که خوب میتونن در زندگی کارگردان خوبی باشن.

چاه هيچ وقت دستي پر نشد…