جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

با کسی باش که از بين همه میخواهد باتو باشد – آموزنده

از میان همه فقط تو

با کسي نباش که!!!!!!
از بي کسي مي خواهد باتو باشد…….
باکسي باش که….
ازبين همه مي خواهد باتو باشد!!!!
اين رو آويزه ي گوشت کن :
“اعتمـــــــــــاد”
“المثنــــــــــــی”
“نـــــــــــــدارد”