جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن ها که تنهایی زندگی نکرده اند نمی فهمند…

اورهان ولی

آن ها که تنهایی زندگی نکرده اند
نمی فهمند
که سکوت،
چگونه آدم را می ترساند!
چگونه آدم با خودش حرف می زند!
نمی فهمند که آدم،
چگونه به سمت آیینه می دود….
در آرزوی دیدن یک همدم

اورهان ولی