جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حرف زدن با دهان پر_حرف زدن با مغز خالی

نمی دانم چرا مردم
حرف زدن با دهان پر را بد می دانند
ولی حرف زدن با مغز خالی را نه!

 اورسن ولز