جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

انشايم كه تمام شد معلم با خط كش چوبی اش … – احمد شاملو

احمد شاملو

انشايم كه تمام شد
معلم با خط كش چوبی اش زد پشت دستم
و گفت جمله هايت زيباست …
گفتم اجازه آقا …
پس چرا ميزنيد؟؟؟
نگاهم كرد …
پوزخند تلخی زدو گفت:
ميزنم تا همیشه يادت بماند
خوب نوشتن و زيبا فكر كردن در اين دنيا
تاوان دارد!

“احمد شاملو”