جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

انسانیت _صادق هدایت

زندگی

انسان ظالم ترین و فاسد ترین حیوانات است،

  به غیر از منفعت و هوا و هوس خود چیز دیگری را نمی بیند.

خودش از مرگ می ترسد، ولی سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد.

                    انسان و حیوان / صادق هدایت