جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر درد را احساس کردی زنده ای – زیبا و آموزنده

درد

اگر درد را احساس کردی 
“زنده ای”
اما اگر درد دیگران را احساس کردی
“انسانی”

انسانیت_ برتراند راسل

برتراند راسل

از خودتان انسانیت به یادگار بگذارید نه انسان.
تولید مثل را هر جانوری بلد است.

 برتراند راسل

اموزنده و فلسفی

اموزنده

انسانیت _صادق هدایت

زندگی

انسان ظالم ترین و فاسد ترین حیوانات است،

  به غیر از منفعت و هوا و هوس خود چیز دیگری را نمی بیند.

خودش از مرگ می ترسد، ولی سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد.

                    انسان و حیوان / صادق هدایت

ناگفته ها_ فلسفی

اموزنده