جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

قیصر امین پور

دیروز
ما زندگی را به بازی گرفتیم
امروز، او
ما را …
فردا؟

 قیصر امین پور