جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته_ الهی قمشه ای

الهی قمشه ای

 

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده
نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده…
صادقانه زندگی کنید
ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم 
ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر بر آورده ایم…

الهی قمشه ای 

گوش به نواي درون خود بسپاريد_الهی قمشه ای

الهی قمشه ای

شما رهبر ارکستر سمفونیک افكار و احساسات خويشيد.

نبايد گامهاي خود را با صداي طبل و شيپور ديگران هماهنگ كنيد.

گوش به نواي درون خود بسپاريد.

نواهايي كه از درونتان بر ميخيزد را هدايت كنيد.

الهی قمشه ای

تواضع یکی از بارزترین نشانه های عظمت است…

الهی قمشه ای

تواضع یکی از بارزترین نشانه های عظمت است

چون بزرگان عالم بیش از هر کسی می دانند که بزرگی درآنها نیست

بلکه آنها مجرای عبور آن عظمت وآن هنر وآن خلق خوش هستندوچه منتی بر دیگران؟

مثل اینکه روزنه بگوید این نورها که میبینید مال من است ونور کجا مال روزنه است

بلکه نور مال آفتاب است

الهی قمشه ای

گوش به نواي درون خود بسپاريد…

الهی قمشه ای

 

شما رهبر ارکستر سمفونیک افكار و احساسات خويشيد.

نبايد گامهاي خود را با صداي طبل و شيپور ديگران هماهنگ كنيد.

گوش به نواي درون خود بسپاريد. نواهايي كه از درونتان بر ميخيزد را هدايت كنيد.

الهی قمشه ای