جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

امروز حالم جور عجیبی محشر است

امروز حالم جور عجیبی محشر است

امروز حالم جور عجیبی محشر است
از ادامه عطارد تا تنفس توتیا
هوا، هوای من است
هوا با من است
سید علی صالحی