جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

به قهرِ تو مرا تبعید کردند …

به قهرِ تو مرا تبعید کردند

به قهرِ تو مرا تبعید کردند
نوشتم نامه ای دادم به بالا
که تا شاید تورا تمدید کردند

فرید عباسی