جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مهاجرت همیشه از جایی به جایی نیست….

مهاجرت همیشه از جایی به جایی نیست

مهاجرت همیشه از جایی به جایی نیست، گاهی از خودت به یک نفر دیگر است.
این زبانهای متفاوت نیستند که آدمها را با هم غریبه می کنند، این سکوت مداوم است که تو را حتی با همزبانهای خودت بیگانه می کند.

نیکی فیروزکوهی

حباب‌ها را دوست دارم با تو…

شنبه را دوست دارم

حباب‌ها را دوست دارم
با تو
با خودشان
با دنیای رنگی‌ آدم ها
با آدم‌های رنگ به رنگ
صادقند …
میتوانی‌ آن طرفشان را ببینی‌
حتی دلشان هم برای تو می‌‌ترکد وقتی‌ که غصه داری
حباب‌ها را دوست داشته باشیم
صادقند و دل نازک
نیکی فیروزکوهی