جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

روزی که نماند دگری بر سر کویت…

زان کز همه کس بی کس و بی‌یارترم من

روزی که نماند دگری بر سر کویت
دانی که ز اغیار وفادار ترم من
بر بی کسی من نگر و چارهٔ من کن
زان کز همه کس بی کس و بی‌یارترم من

 وحشی بافقی