جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

از اینکه به من دروغ گفتی ناراحت نیستم…

از اینکه به من دروغ گفتی ناراحت نیستم

از اینکه به من دروغ گفتی ناراحت نیستم،
از این ناراحتم که دیگر نمی توانم به تو
اعتماد کنم.

 نیچه