جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بخاطرش خطر كن!

پائولو كوئيلو

اگر هنوز در سرت هست
پس ارزشمند است.
بخاطرش خطر كن!

 پائولو كوئيلو