جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دوست من_اموزنده

دوست من!

شكسپير مي گويد:
دوست من!
همیشه رو به نور بایست، اگر می خواهی تصویر زندگی ات سیاه نیافتد…
همیشه خودت را نقد بدان، تا دیگران تو را به نسیه نفروشند…
سعی کن استاد تغییر باشی، نه قربانی تقدیر…
در زندگیت به کسی اعتمادکن، که به او ایمان داری نه احساس… و هرگز بخاطر مردم تغییر نکن!
این جماعت هر روز تو را جوردیگری می خواهند…
مردم شهری که همه در آن می لنگند، به کسی که راست راه می رود می خندند…!!!

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ..

رویا

ﺭﻭﺯﻫــــــــــﺎ ﻣﯿﮕﺬﺭﻧـــــﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ …
ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ،
ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ
ﻭ ﻣﺤﺘﺎﻁ ﺗﺮ …
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺳﻮﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻡ …
ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ …
ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺭﻭﯾﺎ ﻣﯿﺒﺎﻓﻢ،
ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ،
ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﺷﺘﯿﻬﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻢ،

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ .
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿﮕﺬﺭﻧﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ..