جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اتفاق از چتر واژگون یکی عشق…

ما سهم بی قراری ی ترس از مرگ ایم هر ثانیه لبخند هامان

دو پای لخت از اتفاق خیابان
و اتفاق از چتر واژگون یکی عشق، گذشت
ما سهم بی قراری ی ترس از مرگ ایم
هر ثانیه لبخند هامان
به جاری ی اشک ، کوک ست

هانی فرهمند