جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بی گمان بایدمعین ودهخدا معنی کنند

اب اقیانوس

بی گمان باید معین و دهخدا معنی کنند

با تماشای تواز نو،واژه’ افسوس’را

مشکلات آب شیرین جهان حل میشود

بالبت وقتی ببوسی آب اقیانوس را!