جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سنگین ترین بار دنیاست_ابراهیم تنکجی

ابراهیم تنکجی

سنگین ترین بار دنیاست
وقتی کسی که فکرش پیش تو نباشد
را با اصرار بخواهی
در قلبت حملش کنی …

ابراهیم تنکجی