جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن موسیقي حرام است که…

آن موسیقي حرام است که

ازشیخ هادی نجم آبادی پرسیدند:
آیادراسلام موسیقی حرام است؟
جواب داد:
“آن موسیقي حرام است که
ازصدای کشیده شدن کفگیر
بر ته دیگ پلو همسایه غنی برخيزد ، و به گوش اطفال گرسنه
همسایه فقیر برسد”.!!!