جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عطرها_ بدترین عنصر

دل نوشته

عطرها بی رحم ترین عناصر زمینند!
بی آنکه بخواهی …
تو را می برند تا قعر خاطراتی که
برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی!

 آنا گاوالدا