جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بهارتان همچون آتش اهورایی….

بهارتان همچون آتش اهورایی

ایرانیان شب سرد را به آتش می کشند به امید روزهای گرم و نیک
بهارتان همچون آتش اهورایی
چهار شنبه سوریتان خجسته و نکو .

سرخی تو از من…

چهارشنیه سوری

پاس دارم آتش جاوید را…

پاس دارم آتش جاوید را

پاس دارم آتش جاوید را

یادگار فکرت جمشید را

چند روزی مانده بودش تا به عید

آمد آتش در چنین روزی پدید
بهر او آتشگهی آراستند

از پلیدی و سیاهی کاستند

بعد از او هر سالی در روزی چنین,جشم سوری بوده در ایران زمین
تا که آتش را پرستاری کنیم/از اهورا خواهش یاری کنیم/تا که پاک از رخ نماید رنگ زرد

تا بپاشد بر رخ ما سرخ رنگ
چهارشنبه سوری و سال نو همایون باد