جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

قسمت زندگی

تکستدونی

یک بار هم راهش را سمت ما نکرد!

قسمت را می گویم رفیق

همیشه من بودم و قسمتی که

فرسنگ ها با من فاصله داشت

می ترسم روزی بیاید که دیگر

نه راهی برایم مانده باشد نه سمت!!!