جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اندیشیدن به تو زیباست…

ناظم حکمت

اندیشیدن به تو زیباست،
و امید بخش.
چون گوش سپردن به زیباترین صدا در دنیا.
زمانی که زیباترین ترانه ها را می‌خواند.
اما امید برایم بس نیست.
دیگر نمی‌خواهم گوش دهم.
می خواهم خود نغمه سر دهم.

ناظم حکمت

می خواهم نباشم_ناظم حکمت

ناظم حکمت

می خواهم نباشم
کاش سرم را بردارم و برای یک هفته
در گنجه ای بگذارم
و قفل کنم!
در تاریکی یک گنجه خالی.
و روی شانه هایم،
در جای خالی سرم
چناری بکارم.
و برای یک هفته،
در سایه اش آرام بگیرم ..

ناظم حکمت