جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تا توانی دفع غم از خاطر غمناک کن….

ملك الشعرا بهار

تا توانی دفع غم از خاطر غمناک کن
در جهان گریاندن آسان است ، اشکی پاک کن
ملك الشعرا بهار