جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چون بلبل مست راه در بستان یافت….

چون بلبل مست راه در بستان یافت

چون بلبل مست راه در بستان یافت
روی گل و جام باده را خندان یافت
آمد به زبان حال در گوشم گفت
دریاب که عمر رفته را نتوان یافت
حکیم عمر خیام

این کهنه جهان به کس نماند باقی….

این کهنه جهان به کس نماند باقی

این کهنه جهان به کس نماند باقی
رفتند و رویم ، دیگر آیند و روند

عمر خیام