جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

میان خورشیدهای همیشه…

میان خورشیدهای همیشه

میان خورشیدهای همیشه
زیبایی تو
لنگری‌ست ــ
خورشیدی که
از سپیده‌دم همه ستارگان
بی‌نیازم می‌کند.

عشق ما دهکده‌یي ست…

عشق ما دهکده‌یي ست

عشق ما دهکده‌یي ست
که هرگز به خواب نمی‌رود
نه به شبان و
نه به روز،
و جنبش و شور حيات
يک دَم در آن فرو نمی‌نشيند …
احمد شاملو

من و تو يكی شوريم…

هيچ گاه شكست را بر ما چيرگی نيست چرا كه از عشق روئينه تنيم

من و تو يكی شوريم
از هر شعله‌ ئی برتر،
كه هيچ گاه شكست را بر ما چيرگی نيست
چرا كه از عشق
روئينه تنيم.
احمد شاملو

کیستی که من اینگونه به‌اعتماد…

کیستی که من اینگونه به جد در دیارِ رؤیاهای خویش با تو درنگ می‌کنم

کیستی که من
اینگونه
به‌اعتماد
نامِ خود را
با تو می‌گویم
کلیدِ خانه‌ام را
در دستت می‌گذارم
نانِ شادی‌هایم را
با تو قسمت می‌کنم
به کنارت می‌نشینم و
بر زانوی تو
اینچنین آرام
به خواب می‌روم؟

کیستی که من
اینگونه به جد
در دیارِ رؤیاهای خویش
با تو درنگ می‌کنم؟
احمد شاملو

زيباترين حرفت را بگو…

زيباترين حرفت را بگو

زيباترين حرفت را بگو
شکنجه ی پنهان سکوت ات را آشکاره کن
و هراس مدار از آنکه بگويند
ترانه اي بيهوده مي خوانيد…
چرا که ترانه ی ما
ترانه ی بيهودگي نيست
چرا که عشق حرفي بيهوده نيست
حتي بگذار آفتاب نيز برنيايد
به خاطر فردای ما اگر
بر ماش منتي است.
چرا که عشق
خود فرداست
خود هميشه است …
 احمد شاملو