جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دنیا خوش ‌است و مال عزیز است و …

دنیا خوش ‌است و مال عزیز است

دنیا خوش ‌است و
مال عزیز است و
تَن شریف…
لیکن رفیق بر همه‌چیزی مقدم است

سعدی

نه گزیرست مرا از تـو نه امکانِ گریز

نه گزیرست مرا از تـو نه امکانِ گریز

نه گزیرست مرا از تـو نه امکانِ گریز
چاره صبرست که هم دردی و هم درمانی…

سعدی

هر کس به تمنایی رفته‌ است به صحرایی…

هر کس به تمنایی رفته‌ است به صحرایی

هر کس به تمنایی
رفته‌ است به صحرایی
ما را که تویی منظور
خاطر نرود جایی . . .
سعدی

کسی از تو چون گریزد …

کسی از تو چون گریزد

کسی از تو چون گریزد
که تواَش گریزگاهی …
سعدی

همه اسمند و تو جسمی….

همه اسمند و تو جسمی

همه اسمند و تو جسمی،
همه جسمند و تو جانی …
سعدى