جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من چشم توام اگر نبینی چه عجب ….

من جان توام ، کسی نبیند جان را

پرسیدم ازو
واسطهٔ هجران را
گفتا سببی هست
بگویم آن را ،
من چشم توام
اگر نبینی چه عجب
من جان توام ،
کسی نبیند جان را …
ابوسعید ابوالخیر