جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر خدا مرا جور دیگری می خواست…

یوهان ولفگانگ فون گوته

اگر خدا مرا جور دیگری می خواست، جور دیگری خلق می کرد.
انجام کارهایی که دوست داریم زندگی را متبرک نمی کند،

بلکه دوست داشتن کارهایی که باید انجام دهیم آن را متبرک می کند.
رفتار یک انسان، آینه ای است که او چهرۀ خود را در آن نشان می دهد.

یوهان ولفگانگ فون گوته

روزانه_گوته

روزانه

هر کس باید  روزانه یک اواز بشنود

یک شعر خوب بخواند

و در صورت امکان

چند کلمه حرف منطقی بزند

گوته

 

دلنوشته_ گوته

گا و خار

اگر وجود خار در گل مایه اندوه ماست ،

وجود گل در کنار خار باید مایه شادی ما باشد.

گوته

آن که باورت دارد_گوته

آن که باورت دارد

آن که باورت دارد
یک قدم جلوتر از کسی ست
که دوستت دارد!
گوته