جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مرد بی وطن _ کورت ونه گات

مرد بی وطن - کورت ونه گات

نمی دانم انسان در کره ماه وجود دارد یا نه , اما اگر هست
احتمالا از زمین به جای تیمارستان خود استفاده می کند!

مرد بی وطن – کورت ونه گات