جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هرگز با احمق ها بحث نکنید

مارک تواین

هرگز با احمق ها بحث نکنید.
آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند،
بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند!

مارک تواین