جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خانه‌تان برويد و خانواده‌تان را دوست بداريد….

خانه‌تان برويد و خانواده‌تان را دوست بداريد

اگر مي‌خواهيد براي ايجاد آشتي در جهان كاري انجام دهيد،
به خانه‌تان برويد و خانواده‌تان را دوست بداريد.
مادر ترزا

انسان‌ها را از دور دوست داشتن…

عشق ورزیدن به یکدیگر را باید از خانه آغاز کنیم

انسان‌ها را از دور دوست داشتن، کار دشواری نیست.

دوست داشتن آنهایی که به ما نزدیک هستند، کار دشواری است.

بخشیدن یک کاسه برنج برای سیر کردن یک گرسنه، بسی آسان‌تر از کاهش تنهایی و درد و رنج انسانی رانده شده در خانه‌ی خودمان است.

عشق را به خانه‌ی خود بیاورید؛

چرا که عشق ورزیدن به یکدیگر را باید از خانه آغاز کنیم.

بايد كارهاى كوچك را با عشق بزرگ به انجام رسانيم….

بايد كارهاى كوچك را با عشق بزرگ به انجام رسانيم

خداوند به ما دستور نداده كه كار هاى بزرگ بكنيم،

كه بايد كارهاى كوچك را با عشق بزرگ به انجام رسانيم.
مـــــادرتـــــرزا

برهنگی یعنی….

مادر ترزا

برهنگی تنها به یک تکه پارچه بستگی ندارد
برهنگی یعنی
بی‌توجهی به شرافت انسانی و شخصیت انسانها …

مادر ترزا