جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فقیرترین مردی …

دنیا هم که از آن تو باشد تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی

دنیا هم که از آن تو باشد تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی…
تا درون آوازهای عاشقانه ی زنی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره های زنی نداشته باشی…
فقیرترین مردی …

 شکسپیر

به ما یک صورت داده شده….

ویلیام شکسپیر

به ما یک صورت داده شده
و ما از آن صورت‌های دیگری ساخته‌ایم
چونکه دروغ چهره زیبایی دارد …

ویلیام شکسپیر

سخت ترین چیز در زندگی_ ویلیام شکسپیر

ویلیام شکسپیر

سخت ترین چیز در زندگی
عاجز ماندن آدمی ، در تسلی دادن به خودش هست
و رقت انگیزترین چیز در زندگی
گرفتن دست های آلوده ، در زمان سختی هاست…

 ویلیام شکسپیر 

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی

شکسپیر

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی,  

در هر صورت بهم لطف میکنی,

چون اگه دوستم داشته باشی توی قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی توی ذهنتم

شکسپیر

سخنان دشمنانتان _شکسپیر

شکسپیر

از گوش دادن به سخنان دشمنانتان غافل نباشد
آنها اشتباهات شما را
به خوبی بیان می کنند..

 شکسپیر