جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن….

سیمین دانشور

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن ؛
به رفتن که فکر می کنی
اتفاقی می افتد که منصرف می شوی،
می خواهی بمانی
رفتاری می بینی که انگار باید بروی..!
و این بلاتکلیفی
خودش کلــــــی جـــــــهنم است …

سیمین دانشور

دل نوشته_ سیمین دانشور

سیمین دانشور

من زنم و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو!
قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشمت می آید
تاسف بار است که باید لباس هایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم!

سیمین دانشور