جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ازبهلول پرسیدند در سر قبرستان چه میکنی؟؟؟

ازبهلول پرسیدند در سر قبرستان چه میکنی؟؟؟

ازبهلول پرسیدند در سر قبرستان چه میکنی؟؟؟
او در جواب گفت:
با جمعی نشسته ام که به من آزار نمیرسانند…
حسادت نمی کنند …
تهمت نمیزنند…
دروغ نمی گویند …
طعنه نمیزنند …
خیانت نمی کنند …
قضاوت نمی کنند …
چاپلوسی نمکنند …
مرا به یاد سرای آخرت می اندازند …
و بالا تر از همه ی اینها اگر از پیششان بروم، پشت سرم بد گویی نمی کنند …