جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هر عقیده ­ای که امروز مورد قبول است….

از داشتن عقیده ­ای مخالف عقاید عموم بیمناک مباش، زیرا هر عقیده ­ای که امروز مورد قبول است زمانی مخالف عقیدۀ عموم بوده است. برتراند راسل

از داشتن عقیده ­ای مخالف عقاید عموم بیمناک مباش،

زیرا هر عقیده ­ای که امروز مورد قبول است زمانی مخالف عقیدۀ عموم بوده است.
برتراند راسل

فقط به این توجه کنید که واقعیت ها چیستند…

فقط به این توجه کنید که واقعیت ها چیستند

وقتی موضوعی را مطالعه می کنید یا فلسفه ای را بررسی می کنید فقط از خود بپرسید واقعیت در آن چیست

و حقایقی که آن واقعیات تایید می کنند چه هستند.

هرگز به خود اجازه ندهید که توسط آنچه آرزو دارید حقیقت باشد،منحرف شوید؛

یا توسط چیزی که فکر می کنید باور به آن تاثیرات سودمند اجتماعی دارد.

فقط به این توجه کنید که واقعیت ها چیستند.
برتراند راسل

دلنوشته _ برتراند راسل

برتراند راسل

هرگز حاضر نیستم به خاطر عقایدم بمیرم
چون ممکن است عقایدم اشتباه باشند!

 برتراند راسل

تعداد مذهبیون بسیار بیشتر از متفکران است_برتراند راسل

برتراند راسل

ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است
برای همین است که تعداد مذهبیون بسیار بیشتر از متفکران است.
برتراند راسل

آدم و حوا_ برتراند راسل

برتراند راسل

از زماني كه آدم و حوا سيب را خورد تا امروز
انسان ها از انجام دادنِ هر حماقتي كه از دستشان بر مي آمده
فرو گذار نبوده اند.

 برتراند راسل