جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن گاه سرتا پای زندگی‌ات ملکوتی می شود….

اوشو

نه برای دیگران ، نه به خاطر چیزی ، برقص ، فقط به خاطر رقص ؛ بخوان ، فقط برای آواز ؛

آن گاه سرتا پای زندگی‌ات ملکوتی می شود ،

و فقط در این حالت است که همه چیز رنگ نیایش به خود می‌گیرد .

این گونه زیستن ، آزاد بودن است….

اوشو

برای دوست داشتن انسان ها تنها یک راه وجود دارد

اشو

برای دوست داشتن انسان ها تنها یک راه وجود دارد
آن هم این است که آن ها را آن گونه که هستند دوست بداری …

اشو 

مرد برای قرن ها زن را کتک زد_اشو

مرد برای قرن ها زن را کتک زد

مرد برای قرن ها زن را کتک زد . سرکوبش کرد . محکومش کرد . نادیدەاش گرفت .

و نمی دانست کە نیمی از انسانیت را نادیدە می گیرد .
نمی دانست نیمی از خودش را لە می کند .
اگر بە این نیمە اجازە دادە می شد ،

تا بە حال راههای جدیدی بە سوی آسمان گشودە بود و مرد هم می توانست با استفاده از همان راه ها بە قلەهای بالاتری از انسانیت عروج کند .
بە همین خاطر می گویم کە آزادی زن ، فقط آزادی زن نیست . بلکە بە آزادی مرد هم می انجامد . حتی بیشتر : آزادی زن ،

” بیشتر بە سود مرد است تا خود زن “

.

اشو

مرد احمق و زن گنگ….

اوشو

مرد احمق و زن گنگ
آنان را به زودي جدا مي بينم .
و ازدواج چنين است
تنها احمق ها در فكر قانوني كردن رابطه هستند
وگرنه عشق كافي است
و من مخالف ازدواج نيستم
من موافق عشق هستم
اگر عشق به ازدواج تبديل شود خوب است
ولي اميدوار نباش كه ازدواج بتواند عشق بياورد اين غير ممكن است

اشو

به دنیا پا نهاده ای_ اوشو

اوشو

به دنیا پا نهاده ای
درست مانند:
کتابی باز، ساده و نانوشته
باید سرنوشت خود را رقم بزنی،
خود،و نه ،کس دیگر
چه کسی می تواند چنین کند؟
چگونه؟
چرا؟
به دنیا آمده ای!
هم چون یک بذر زاده شده ای،
می توانی همان بذر بمانی و بمیری،
اما، می توانی گل باشی و بشکفی،
مــــــــــــــــــی تـــــوانی
درخــــت باشـــــی و ببالــــــی !

اوشو