جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برترین خردمندان و پست‌ترین بی‌خردان_ارنست همینگوی

ارنست همینگوی

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی‌یابند :
برترین خردمندان و پست‌ترین بی‌خردان !

ارنست همینگوی