جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پند اموز _ ابو علی سینا

ابو علی سینا

به قومی مبتلا شدیم که فکر میکنند
خدا جز آنها کسی دیگر را هدایت نکرده.

 ابو علی سینا