جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند

انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند

انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند،
هیچ گاه کفش بندی نمیخریدند.

آلبرت اینشتین

ﺩﻧﯿﺎ ﺟﺎﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ

[ Photo, #تکستدونی Channel : @textdooniir ? ]

ﺩﻧﯿﺎ ﺟﺎﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﺭ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ

ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ .

 ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﯾﻨﺸﺘﯿﻦ

گفته های زندگی_ البرت اینشتین

اموزنده

همه ی افراد با استعداد هستند، اما اگر شما یک ماهی را بر اساس تواناییش در بالا رفتن از درخت بسنجید،

آن ماهی تمام عمرش را بر این باور خواهد گذارند که یک بی دست و پای احمق است.

 آلبرت اینشتین