جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ديگر نمی تواند يکی مثل من پيدا کند….

اميدوارم که شما نفر بعدی باشيد که فوت می کنيد

“ديگر نمی تواند يکی مثل من پيدا کند”
اين جمله بسيار بی معنی و چرند است. کسی که شما را ترک يا اخراج کرده است،

دنبال مثل شما نمیگردد. واضح است، اگر مثل شما را میخواست که خودتان بوديد. مگر نه؟
همسر يا مدير قبلی شما دنبال يکی میگردد که مثل شما نباشد.

پس کس ديگری را پيدا می کند که مثل شما نيست. به همين سادگی.

اين جمله همانقدر بی معنی است که جمله “غم آخرتان باشد”
جمله ” غم آخرتان باشد ” يعنی: ” اميدوارم که شما نفر بعدی باشيد که فوت می کنيد ”

چون در غير اين صورت، شما حداقل غم يک نفر را خواهيد ديد؛

و او ، همان کسی است که قبل از شما مرده است…

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir