جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آنان که از اتفاقات ناگوار زندگی خود چیزی نمی آموزند….

کارل گوستاو یونگ

آنان که از اتفاقات ناگوار زندگی خود چیزی نمی آموزند

وجدان هستی را مجبور می کنند تا آن اتفاقات را

تا آنجا که نیاز باشد تکرار کند

تا آن چیزی را که آن اتفاقات ناگوار

میخواهند آموزش دهند، یاد گیرند

آنچه که نفی میکنی تو را شکست میدهد

آنچه که قبول میکنی تو را تغییر میدهد،،

کارل گوستاو یونگ

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir