جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ميتوان زيبا زيست ..‌.

بي‌خيال همه تلخی‌ها 

ميتوان زيبا زيست ..‌.
نه چنان سخت که از عاطفه دلگيرشويم ،
نه چنان بي مفهوم که بمانيم ميان بدوخوب
لحظه ها ميگذرند ،
گرم باشيم پرازفکرواميد ،
عشق باشيم وسراسرخورشيد ،
زندگي همهمه مبهمي از ردشدن خاطره هاست ،
هرکجاخنديديم ،
هرکجاخندانديم ،
زندگاني آنجاست ….

 بي‌خيال همه تلخی‌ها

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir