جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

انسان‌ها را از دور دوست داشتن…

عشق ورزیدن به یکدیگر را باید از خانه آغاز کنیم

انسان‌ها را از دور دوست داشتن، کار دشواری نیست.

دوست داشتن آنهایی که به ما نزدیک هستند، کار دشواری است.

بخشیدن یک کاسه برنج برای سیر کردن یک گرسنه، بسی آسان‌تر از کاهش تنهایی و درد و رنج انسانی رانده شده در خانه‌ی خودمان است.

عشق را به خانه‌ی خود بیاورید؛

چرا که عشق ورزیدن به یکدیگر را باید از خانه آغاز کنیم.

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir