جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فردا کمی بزرگتر از امروزشان خواهند بود…

دیگر هیچگاه چنین روزی را با فرزندتان نخواهید داشت

دیگر هیچگاه
چنین روزی را
با فرزندتان نخواهید داشت …
فردا
کمی بزرگتر از امروزشان خواهند بود !
امروز یک هدیه است
نفس بکشید و توجه کنید ،
آنها را ببویید و نوازش کنید …
به چهره زیبا و پاهای کوچکشان
بنگرید و دقت کنید ،
از دلربایی های کودکانه شان لذت ببرید …
امروز از حضور کودکت لذت ببر …
پیش از آنکه متوجه شوی ،
این دوران زیبا تمام خواهد شد !

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir